zaterdag 30 juni 2012

De tien Essenties van Essentieel Leren en het Werkconcept Critical Skills


Hoe de tien Essenties van Essentieel Leren zichtbaar zijn in het Werkconcept Critical Skills
                                              

De leer- en onderwijsessenties
Hoe de leer- en onderwijsessenties zichtbaar zijn in het Werkconcept Critical Skills
1.     Je hersens leren gebruiken

Levensechte problemen worden gezien als leerkansen.
Reflectie, evaluatie en feedback worden gebruikt om de kwaliteit van het werk te vergroten.

2.     Minder is meer,
diepgang boven oppervlakkigheid
Alle belanghebbenden ondersteunen en participeren in uitdagingen die een hoog niveau van authenticiteit, complexiteit,  flexibiliteit en eigenaarschap van de leerling vragen.
3.     Doelen gelden voor alle leerlingen

Inzicht en begrip hebben  van een helder geformuleerd attitude (houding) en gedrag; maar ook van kennis en vaardigheden en waarden die  stelselmatig de focus zijn van al het werk van leerlingen.

4.     Iedereen
kent en herkent elkaar als persoon

Er wordt bewust aandacht besteed aan het opbouwen van een veilig  leergemeenschap  vanuit de unieke culturele achtergrond van elke leerling om ook verbindingen te leggen in het leven buiten school.

5.     De Leerling werkt en de  leraar coacht, instrueert en organiseert

Er wordt  initiatiefrijk omgegaan met  het ontwikkelen en begeleiden van uitdagingen in leeropdrachten en gebruik gemaakt van hedendaagse  instrumenten, strategieën  en werkwijzen die passen bij goed en adequaat pedagogisch handelen en didactisch handelen.

6.     Laten zien wie je bent, wat je weet en wat je kunt
Beoordeling /waardering wordt gezien als een dialoog en een kans om te ontwikkelen.
Reflectie wordt op verschillende manieren gestimuleerd. 
Zowel proces als product worden aan de buitenwereld getoond. 
De gewenste en noodzakelijke expertise en standaarden  maken deel uit van de beoordeling/waardering.

7.     Leren en werken op basis van respect en vertrouwen

Alle betrokkenen stimuleren het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden en staan model bij de inzet  van  instrumenten en werkwijzen die  leren en ontwikkeling op een hoger plan brengen. Hierdoor ontstaat gezamenlijk leren, ontwikkelen en oplossen.

8.     Betrokkenheid bij de hele school
Iedereen wordt erkend als essentieel lid van de (leer)gemeenschap en neemt gezonde uitdagingen aan.

9.     Gebruik van bronnen voor werken en leren
Alle belanghebbenden werken samen aan gewenste resultaten, het vormgeven van beleid, procedures, beoordeling en schoolcultuur. Reflectie wordt gebruikt als een integraal deel van het ontwerpen van (toekomstige) leerervaringen.

10.  Meewerken aan democratie en rechtvaardigheid
Alle belanghebbenden, waaronder ook de ouders, nemen deel aan discussies over de kwaliteit van leren en onderwijs  omdat iedereen herkent waar de leerlingen in de maatschappij voor (komen te) staan.Netwerk Werkconcept Critical Skills is
Affiliate van de Coalition of Essential Schools, CES en lid van
Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR

Voor achtergrondinformatie en praktijktools zie de website www.criticalskills.nl en de Scoopits op deze site.