vrijdag 21 februari 2014

Vijftig dagen vragen ontwerpen


Het was de vijftigste dag dat ik  “de onderzoeksvraag van vandaag”  twitterde.
Vijftig dagen heb ik iedere ochtend het nieuws op de Googlepagina gelezen en op basis daarvan vragen ontworpen.
Het was echt ontwerpen kan ik u zeggen. En het was een traject waarbij de eerste vraag een uur kostte en de laatste vraag 5 minuten. Inderdaad, oefening baart kunst.

 
Ik had me een opdracht gesteld en nagedacht over de kwaliteitscriteria van de vragen.
Wanneer was ik tevreden? De vragen moesten namelijk echt uitdagen tot denken. Liefst in de richting van Burgerschap; op basis van het ontwikkelde persoonlijke identiteit.

 Zoals altijd begon ik met de oriëntatie op het onderwerp en startte bij de Essential Questions.
Natuurlijk, wat dacht u dan?
Voor het online traject Essenties in de Praktijk was het boekwerkje Essential Questions. Opening Doors to Student Understanding aangeschaft en natuurlijk was er ook nog de reader Stel Essentiele Vragen. Hoe leer je leerlingen essentiële vragen te formuleren? waaraan ik zelf heb meegewerkt.

Daar haalde ik de voorwaarden voor goede vragen. Zoals de open deur: het gaat om vragen die open zijn.
Hoe moeilijk is dat?
Vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dan kom je er echt niet met enkel wie, wat, waarom, wanneer en hoe.

De vragen moesten natuurlijk ook zinvol zijn en dat zijn ze alleen als ze in de context zijn geplaatst. Voor mij was dat het nieuws van de dag waaraan ik wilde refereren. De achterliggende gedachte hierbij was de verbinding met burgerschap. De focus van de Denktank Essentieel Leren.

En begon ik al wat te experimenteren om vervolgens te ontdekken dat context en  vraagwoorden onvoldoende zijn voor echte open vragen die zorgen voor breder en dieper inzicht en begrip alswel voor transfer naar andere denkconcepten, vraagstukken of situaties.
En daar gaat het om. Toch?

 
Het had dus allemaal veel meer nodig.
Meer nodig om echt open te zijn. Om meerdere antwoorden te genereren alswel de transfer tot stand te brengen. 
De vergelijking of de tegenstelling misschien?
Maar dan weer niet structureel: “als dit…is het dan zo dat” of..”komt …overeen met..? ”
Tenslotte moeten vragen wel uitnodigen, prikkelen, uitdagen. Ook van belang in het onderwijs.
Je studenten triggeren, verleiden tot leren in de breedste zin.
En hoe doe je dat? Ook door spannende vragen?

Hoe ontwerp je dan zulke spannende en zinvolle  vragen met zoveel kenmerken? Voor een leven lang leren,  persoonlijk leren en..o ja, collaborative leren. Mijn stokpaardje. Pjoeh…

Het besef kwam binnen dat je dan nog meer referenties nodig hebt. Niet enkel de context maar ook uitgangspunten of ideeën die je daarbij ter discussie stelt. En kwam ik uit bij de 16 Habits of Mind, de 10 Essenties als richtinggevers voor leren en onderwijs en de achterliggende opvattingen. En de rubriek "onderzoeksvraag van vandaag" kwam op de Yurlspagina van Essentieel Leren.

Vragen om te onderzoeken wat jij vindt van het onderwerp. Wat je er samen van vindt. Vragen die zorgen dat je de complexiteit van zaken ziet, de nuances en de kijk op zaken herkent en die helpend zijn bij leren en leven waar het vinden van oplossingen, ontwikkelen van creatieve ideeën en kwalitatieve communicatie aan de orde is.
Dus.

Wat de betekenis was van het ontwerpen van de 50 vragen?
Het leren handelen en weten dat de keuze van de context en die voor de inzet van de referenties zoals de Essenties, de Habits of Mind en achterliggende opvattingen altijd een eigen  keuze is dat leidt tot persoonlijk maar zeker ook gezamenlijk leren en ontwikkelen.
Ik kan het u en uw studenten aanbevelen.

Inmiddels zijn we ettelijke weken verder en ik kan u zeggen: ik mis mijn ochtendritueel. Was er dus min of meer aan verslaafd geraakt.
Waarom eigenlijk?
Omdat het opleverde...er was ook voor mij te halen...en in onderwijskundige termen: ik was me voortdurend bewust van de betekenis en bedoelingen van het belang van het stellen van vragen! Vragen doen er toe voor ontwikkeling. Voor leren. Voor onderwijs.
Bewust-zijn van de wereld om je heen, conclusies trekken en acties ondernemen op een wijze die past.

De dagelijkse oefening in het ontwerpen van vragen zorgde ook voor energie. Vanwege het "kritisch" denken, de focus  op zaken, de impact op de alertheid, de overallview, broad vision, het zelfvertrouwen.
Vasthouden, dus... vragen blijven stellen!

Els Snels, Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren en Werkconcept Critical Skills

 
Meer info op de Yurlspagina Essentieel Leren en voorbeelden bij “Onderzoeksvraag van vandaag”: http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/913014#topboxes

 

 

donderdag 23 januari 2014

Dit is sturen op....In optima forma! Over internationalisering.


En zaten we op 22 januari in het Krasnapolsky, midden op de Dam in Amsterdam. De drie basisschooldirecteuren Rianda, Hans en Piet, onze Engelse collega Adam, zijn adjunct Sian, en ik.

Geen idee of het zou werken wat ik had geïnitieerd. Het gesprek om met elkaar te verkennen of we iets op touw konden zetten in het kader van internationalisering. Om onze leerlingen en leerkrachten kennis met elkaar te laten maken. Om te komen tot uitwisseling. De vensters open te zetten.

 Spannend. Want we kenden elkaar niet. Het contact was tot stand gebracht met medewerking van onze samenwerkpartner Tim in Engeland en daar hadden we gewoon alle vertrouwen in.

 
Een paar weken daarvoor hadden we binnen het stuurgroepoverleg kort besproken hoe we het gesprek zouden ingaan. Eerst iets over onszelf en de scholen vertellen. Daarna verkennen wat we samen konden oppakken. Een rustige start met de groepen 7 en 8 bijvoorbeeld. Verder gingen we even niet.         
De afspraak werd door mij verder in orde gemaakt.
Dus werd er wat op-en-neer gemaild, om hotelsuggesties gevraagd en kwam het bericht dat er was geboekt in het Krasnapolsky; of all places.
Enjoy! mailde ik terug….  

 En daar hebben we zowat de hele dag gezeten. Al pratend, denkend en verschrikkelijk hard werkend want het klikte meteen.
Natuurlijk was het helpend dat Adam een vlotte prater is. Tenslotte gaat het luisteren naar Engels altijd iets gemakkelijker dan een hele dag mooie Engelse zinnen produceren. Hoewel. Het viel niet tegen.

 
En toen gebeurde het…al vrij snel.
De Nederlandse directeuren pakten hun rol waar ze zo goed in zijn: hoe kunnen we onze leerkrachten faciliteren om hen internationalisering te laten realiseren.
En Adam sloot aan. Hij pakte op waar hij goed in bleek te zijn: de organisatie-koers vasthouden.
Het was internationale collaboration pur sang. Vanuit gelijke idealen voor onze kinderen, voor leren, voor onderwijs.

 
Na 5 uur, wat koffie, ieder een sandwich en een blik op de prachtige wintertuin van het hotel  hadden we het raamwerk in de steigers gezet.
De leerkrachten in Nederland worden aanstaande mei gefaciliteerd om naar hun Engelse collega ’s  af te reizen.
Het is de bedoeling dat ze in drie dagen een plan van aanpak ontwerpen voor een periode van anderhalf jaar voor de leerlingen in de hoogste twee groepen van het basisonderwijs zowel in Nederland als in Engeland. Inclusief acties en activiteiten, evaluatie en tegenbezoek in september door de Engelse collega ‘s , de wijze van contact, informatie naar ouders en collega ‘s, monitoring door de directeuren en een afsluitend gezamenlijke activiteit voor de deelnemende leerlingen.

Dit alles betekent dat we daar in Amsterdam met elkaar hebben uitgeschreven wat  op leerlingniveau, op leerkrachtniveau en op directieniveau het kader is, inclusief tijdlijn en onderliggende visie en missie.
Punt.

Volgens mij zijn er heel wat mooie tags op de drie niveaus mogelijk. Ga ik niet doen. Het is wel duidelijk denk ik.
Dit is sturen op...In optima forma!  

 
Els Snels

 
Els Snels, onderwijskundige
Initiatiefnemer Essentieel Leren en Werkconcept Critical Skills in NL
Lid van bestuur en stuurgroep
E: e.snels@home.nl
M: 06-22746768
Websites en Twitter
http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/
http://criticalskills.yurls.net/nl/page/
@essentieelleren en @elssnels

zaterdag 23 november 2013

Over Denktank Essentieel Leren


Als fundament van het Werkconcept Critical Skills is er het gedachtegoed van Essentieel Leren.
De opvattingen die er zijn over menselijke ontwikkeling, samenleving, leren en onderwijs.

Een uitstaan naar waardengedreven onderwijs met richtinggevende principes zoals a tone of decency and trust, elkaar (h)erkennen als persoon en bijvoorbeeld Habits of Mind. Essenties om leren en onderwijs in te richten.
Dat is de basis...

De basis van het Werkconcept Critical Skills. Een dynamisch werkconcept waar het gaat om kennis, vaardigheden, inzichten, waarden en attitude in de praktijk van leren en onderwijs.

Een aantal scholen zijn aan de slag om het werkconcept vorm te geven in hun praktijk.
Mooie voorbeelden zijn er al van Challenges, Community Builders en Full Value Contract.
Bovendien wordt op dit moment zelfs een cursus en workshops uitgewerkt.
De werkgroep van ICT/Mediaspecialisten dragen in het kader van de 21e eeuw hun steentje bij
door tools te koppelen aan de 8 Sleutelvaardighden. Zij doen dit op basis van de intrigerende vraag: hoe kan ICT/SMedia mij als leerling ondersteunen bij mijn leren.

En Denktank Essentieel Leren?
Deze groep is gestart in het voorjaar van 2013 en wil haar gedachtegoed verbinden aan dilemma ’s en vraagstukken die studenten en hun leraren en andere (onderwijs) betrokkenen in hun persoonlijke- en maatschappelijke werkelijkheid tegen komen.

De Denktank formuleert essentiële-, verassende vragen of stellingen en/of formuleert dilemma ’s of vraagstukken die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld goed burgerschap.
De intentie is om tot een dieper besef te komen betreffende persoonlijke zingeving en betekenis van  goed burgerschap of duurzaamheid. Uit te dragen middels workshops, lezingen, gesprekken of essays. 

 
We ervaren dat er een pad te lopen is en beseffen dat we, om te komen van verkenningen naar verdiepingen, we op de eerste plaats bij ons zelf dienen te blijven.
Er is daarom gekozen voor gesprekken met elkaar op basis van een concreet beeld, gerelateerd aan de persoonlijke ervaringen met een Essentie die we hadden in de voorafgaande periode.     
 
Onderstaand, als voorbeeld, de reminder voor de Denktankbijeenkomst van 4 december aanstaande.
 
Beste leden van de Denktank,
Wat ik graag met jullie wil delen.

Als Denktank Essentieel Leren zijn we aan de slag met het gezamenlijk verkennen van de Essenties van Essentieel Leren en de betekenis ervan voor in de eigen situatie.
Volgens mij een proces dat verloopt van verkenningen naar verdiepingen waarbij de tijd zijn tijd hiervoor nodig heeft.

Parallel proces is er natuurlijk ook bij leraren en studenten.
Van verkenning middels literatuur, workshops of zelfs de Conference of Essential Schools naar de wens om zich meer te verdiepen in het waardengestuurd onderwijs.
Mogelijk met als resultaat het implementeren van Essenties. 

Om mensen kans en gelegenheid te bieden leerervaringen op te doen met verdieping, verbreding of invoering van bovenstaand  is door de Antioch University (USA) een online course Principles at Work, ontwikkeld.
Vanuit vertrouwen in kennis en kunde is dit een samenwerkingsproject geworden tussen het Center for School Renewal van de Antioch University en Stichting Essentieel Leren.

Uiteraard spelen ook de al vele jaren hartelijke en inhoudelijke contacten met Laura Thomas, director van het Center for School Renewal, een rol.
Niet alleen  voor wat betreft Essentieel Leren maar zeker ook waar het gaat om het Werkconcept Critical Skills waarvan de Antioch University de bron is.

 Onze persoonlijke opdracht tot 4 december aanstaande :  “Vertrouwen in relatie met use your mind well”, is voor mij door deze ontwikkeling wel erg concreet geworden.
Met genoegen overigens…

Wat het ook heeft opgeleverd is dat ik erg nieuwsgierig ben geworden naar jullie ervaringen en bevindingen van de afgelopen periode. Waar ze raken en aanraken…

Graag tot onze ontmoeting op woensdag 4 december om 19.30u in het kantoor van Edith in Oss.

Hartelijke groet,
ELS

Opmerking.
Er is ook een “Aankondiging online traject  Essenties in de Praktijk” gemaakt.
Ik vond het wat aanmatigend om deze in de mail op te nemen.
Schroom niet om het op te vragen via http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/913278#topboxes..
en in te zetten naar eigen inzicht.

En ook... 
Ik heb naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling ook een vraag aan de Denktank.
Deze wil ik graag op een volgend moment formuleren en expliciteren.
Niet teveel ineens zeg maar...

ELS
 

vrijdag 25 oktober 2013

Inspirerend Samenwerken

 

Graag nemen we de Blog over van Erwin Klaasse, @sjaboepaan die o.a. vertelt  over de bijeenkomst van de Werkgroep ICT/SMedia van het Netwerk Werkconcept Critical Skills

Afgelopen week kwamen we met een clubje (enorm) enthousiaste mensen bij elkaar. Helaas geen @henkvangils en @JeroenGennep die door andere verplichtingen het moesten doen met de aantekeningen, maar wel @ElsSnels, @RJoch, @michelboer en (mijn held) @HvanSchie (die overigens door menig instelling foutief wordt vermeld op Twitter).

Allen mensen die geheel belangeloos (!) deelnemen aan een ‘groepje’ (lees: community) dat gelooft in hulpmiddelen als ICT en het werkconcept Critical Skills. Zet die mensen bij elkaar en je krijgt een overload aan inspiratie. Zo zou ik iets gaan uitwerken en gedurende mijn uitwerkingen kwam ik zo ontzettend veel tegen.
Het werkconcept Critical Skills is een werkconcept dat iets verder gaat dan de ‘populaire 21st century skills‘ die te pas en te onpas overal genoemd worden. Niks geen arrangeren, maar werken vanuit betekenisvol onderwijs. Een deel van de inspiratie wil ik graag met u delen. De rest volgt (misschien) later, maar laat dit al als inspiratie werken.

@HvanSchie zou samen met mij iets zoeken om de communicatie te bevorderen. Dat werd dus niet samen, want @HvanSchie was sneller dan het licht en in de avond was er al een prachtig platform ingericht. Daar word je blij van! Mensen die elkaar inspireren, wat is dat ongelooflijk mooi!
Overigens wil ik @henkvangils ook bedanken voor zijn inzet op een ander moment deze week. Een bijeenkomst waar mensen geprikkeld werden door te zien wat de mogelijkheden zijn, ook dat is geweldig mooi! En dat @JeroenGennep even geen tijd had was wel te verklaren…
Er volgt nog heel veel moois!

donderdag 17 oktober 2013


Twee belangrijkste vragen van de 21e eeuw.


 
Aflevering TechMens van Tegenlicht.
Op 14 oktober 2013 werd via NPO/VPRO de aflevering TechMens uitgezonden met als Intro:
Nieuwe technologie geeft ons de mogelijkheid om ons leven in elk detail vast te leggen, waardoor het virtuele en reële door elkaar heen gaan lopen. Wordt de mens steeds meer een machine?
Google Glass is de nieuwe smartphone-met-camera-op-het-netvlies, die luistert naar gesproken commando’s en een permanente, visuele laag toevoegt aan de realiteit. Het is slechts het topje van de ijsberg. Een nieuwe generatie van alom aanwezige camera’s kruipt het alledaagse leven binnen en knaagt aan onze perceptie van de werkelijkheid. Wat is de invloed van deze oprukkende technologie op de menselijke ervaring, op gevoelens en herinneringen, op onze verhouding tot elkaar? Waar eindigt die opmars van technologie richting ons lichaam? Zal intelligente technologie steeds meer van onze taken overnemen? Of worden wij zelf machines?

Nieuwe technologie geeft ons de mogelijkheid om iedere seconde van ons leven zelf vast te leggen
en op te slaan voor de eeuwigheid. De nieuwe generatie computergestuurde mini-camera's wordt op het lichaam gedragen, maakt ieder drie seconden automatisch een foto en kan niet worden uitgezet. ‘Lifelogging’ noemen de techno-optimisten deze vorm van archivering van het eigen bestaan. Het perfecte visuele geheugen ligt binnen handbereik en wordt bovendien geleverd met zoekfunctie. Als oma er straks niet meer is, kunnen we via ons lifelog gewoon terug in de tijd om haar tevoorschijn te halen.

Technologie is menselijk en de mens verandert mee met de technologie. Nu al klagen veel ouders dat hun kinderen voortdurend in beeldschermen verzonken zijn en voor de wereld buiten het scherm maar moeilijk aandacht kunnen opbrengen. Wat betekent het als die beeldschermen straks onderdeel worden van het eigen lichaam? En als van al onze ervaringen ook een tweede video versie beschikbaar is? Wordt het beeld van de werkelijkheid dan langzamerhand echter dan die werkelijkheid zelf ? Of is het zelfs zinloos om het onderscheid nog langer te maken? 

De digitale opslag van video wordt steeds goedkoper en wetgeving loopt altijd achter op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Terwijl nieuwe medicijnen eindeloos getest worden voordat ze op de markt komen, geldt voor de technologie buiten het lichaam geen beperking en kunnen we alleen gaandeweg ontdekken wat de gevolgen zijn.

Tegenlicht gaat op verkenning en kijkt door het oog van de camera vooruit naar  reëel en virtueel en onderzoekt hoe mens en machine geleidelijk in elkaar overlopen.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/TechMens.html

Een centrale vraag tijdens het programma was: “Wordt de mens door technologie vervangen?”
Een vraag die, sinds de voor het publiek zichtbare technologische ontwikkelingen, wel vaker is gesteld.
Voor een groot gedeelte wel, bedacht ik me. Als het gaat over vervangingen.
De vraag of de mens steeds meer een machine wordt  vind ik echter wat dramatisch gesteld. Tenslotte zijn we anno 2013 best gelukkig met de mogelijkheden van inplanteerbare hoortoestellen en hartpacemakers en tenslotte kunnen we ook onze grenzen stellen.

Uiteraard zijn bovengenoemde middelen bedoeld voor kwaliteit van leven. Iets wat toch van een andere orde is dan Google Glass of Lifelogging menen sommigen. Vergist u zich echter niet. Medische toepassingen van deze technologieën hebben zich al  aangediend.

Wat betekenen die technologische ontwikkelingen eigenlijk voor ons?
Moeten we bang zijn? Bezorgd zijn? Kop in het zand steken? Badinerend benaderen, negeren of  omarmen?

Enkele gepubliceerde reacties op twitter: 
Dit was de meest verontrustende uitzending van Tegenlicht die ik ooit heb gezien.
Die 'Heerlijke Nieuwe Wereld' die die techneuten schetsen in #Tegenlicht klinkt voor mij als een totaal horror scenario
Digitale mensen die niet doodgaan maar geherprogrammeerd worden, nou moe laat mij maar gewoon doodgaan #tegenlicht
Of het nu te snel gaat of niet, de futuristische ontwikkelingen zijn al snel weer achterhaald, als we de reacties op twitter moeten geloven.  
Over 50 jaar is deze #tegenlicht briljant verouderd en geeft-ie een prachtig beeld van Leven in 2013.
Soms gaat de wereld zo sloom. Waarom stellen mensen in 2013 nog steeds die vragen over digitalisering. Let's move on baby #tegenlicht

En wat betekenen de ontwikkelingen voor het onderwijs?
Gepubliceerde tweet van Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, beweging en platform voor vernieuwing van het onderwijs:
“Experiment: alle twitter reacties #tegenlicht nu vastleggen en over 5 jaar teruglezen incl. vragen hoe twitteraars inmiddels #glass gebruiken”.
Tja….het zal wel “uit de context zijn gehaald”.

Zelf denk ik dat de geschetste technologische ontwikkelingen bij de voordeur staan te trappelen om door en voor het grote publiek gebruikt te worden.
Voor sommige toepassingen zal het nog te vroeg zijn en van weer andere applicaties die op stapel staan hebben we nog geen notie van.
En het zal allemaal ongelooflijk het onderwijs raken!

Het tijdperk van het zwarte schoolbord is voorbij, die van het whiteboard bijna en de middelen, de tools van nu staan gereed om ingevoerd te worden. Tenminste als voldaan wordt aan de randvoorwaarden met deskundig, vakkundig personeel.  
Een onomkeerbare evolutie!

Een groot deel van de onderwijs is zich aan het opmaken om tegemoet te komen aan de nieuwe banen die het allemaal op zal leveren door te experimenteren met nieuwe en andere (organisatie)vormen van leren en hoe daar leiding aan te geven.
Er wordt gebraind hoe we dienen om te gaan met ontwikkelingsgericht spel en spelen in deze zo andere wereld dan die van de industriële revolutie. 
Men denkt na en zet stappen als het gaat over bijvoorbeeld duurzaamheid en mondiaal burgerschap.  We willen komen tot gezamenlijk en collaboratieve oplossingen in netwerken. Op basis van ICT en Social Media- mogelijkheden.

Dit alles vergt op zijn minst meer, maar zeker andere en specifiekere content en vaardigheden.
Vele onderwijsmensen zijn er druk mee. Met de skills van de 21e eeuw.
Het wordt beseft dat er ook andere content en het anders omgaan met die content is vereist met meer en specifiekere skills dan die we tot nu toe gewend zijn. Zoals samenwerken en collaborative  werken, kritisch- en creatief denken, ICT/Social Media vaardigheden, flexibiliteit en aanpasbaarheid.  http://sco.lt/5rcWhd

En wat is de betekenis van dit alles voor ons als mensen? Voor ons mens-zijn?

Twee belangrijkste vragen van de 21e eeuw die ik me stel.
Terug naar het begin.
Als de technologie zoveel van ons overneemt wat betekent dat dan voor ons mensen, voor ons mens-zijn?

Ik denk dat we in een wereld waarin technologie inderdaad steeds meer overneemt twee van de meest essentiële vragen voor opvoeding en onderwijs van ongelooflijk belang worden.
Twee essentiële vragen met toeleiding naar bijbehorend gedrag, houding, Zijn.

Dus,
Welke waarden zijn voor ons als mensen van belang om met elkaar om te gaan, onszelf te ontwikkelen in een wereld die steeds meer door technologie wordt overgenomen? Hoe dien je te zijn om voor jezelf en de ander van betekenis te zijn?
Waarden zoals vertrouwen, integriteit, ethisch besef met de daarbij horende attituden, houding zullen van steeds grotere importantie worden.
En,
Welke zin geven we aan ons zelf, aan ons leven in een wereld die steeds meer door de technologie wordt overgenomen? Wie zijn we dan? Welke levensopdracht heeft ieder van ons daarin te vervullen?

Twee vragen die in mijn optiek een prominente plaats in opvoeding en onderwijs moeten vervullen. Inderdaad, niet gaan vervullen maar “moeten vervullen” en ook het dwingende “nu” wil ik gebruiken in het besef dat waarden gedreven onderwijs, identiteit en zingeving een wezenlijk onderdeel van opvoeding, leren en onderwijs van de 21e eeuw is.

Niet nieuw en spectaculair. Met name voor het onderwijs geen onbekende onderwerpen.
Wel zijn ze in zijn algemeenheid wat uit het oog verloren door al die technologische ontwikkelingen en noodzakelijke skills voor in de 21e eeuw.
Gelukkig kunnen we echter ook backward denken en weten en niet enkel forward…

 Het zal u duidelijk zijn. Ik houd van technologische vooruitgang en de activiteiten die daarbij horen maar pleit tegelijkertijd voor de essentiële opdracht voor opvoeding en onderwijs in de 21e eeuw: aandacht voor waardengedreven en zingevend handelen en denken! Zijn!
Ik put daarbij inspiratie uit het geheel van het werkconcept Critical Skills waarbij het gaat om kennis, vaardigheden, inzichten EN waarden en attitude in samenhang met de uitgangspunten van de menselijke ontwikkeling , maatschappij en de school zoals dat op de website is geformuleerd bij  Fundament van Stichting Essentieel Leren.

Ik heb wat te doen. Ik heb een opdracht…

Els Snels 
 
Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren
en Werkconcept Critical Skills NL
Lid van Bestuur en Stuurgroep 
W: www.essentieelleren.nl
W: www.criticalskills.nl
E: e.snels@home.nl
T: @ElsSnels
Literatuur en Achtergrondinformatie
Intieme Technologie: http://sco.lt/6MDeNN
Met dank aan Anita Kuppens @anitakuppens: Cyborg Manifesto, Donna Haraway http://sco.lt/7zgzOT
Influance technology on our mind: http://sco.lt/6MDeNN 

zondag 6 oktober 2013

Dear Laura. On your advice I attended EdCampNLEen deel van de mail die ik in mijn "Steenkolen Engels" stuurde naar Laura Thomas,
onze samenwerkpartner en directrice School for Renewal, Antioch University, USA.
Ter geruststelling: we begrijpen elkaar altijd :)


Dear Laura,

 

On your advice, I attended EdCampNL.

It was really amazing! I met many wonderful teachers and learned a lot about wonderful and meaningful education in the Netherlands. It has enriched me!

It was really a fantastic day.
So, thank you again and now I want to tell you something about the day...

A few teachers wanted to know more about “A tone of decency and trust” vs Community Building. Thanks to the EdCamp-concept, I immediately could comply.

A few teachers of schools who work with the Werkconcept Critical Skills NL (www.criticalskills.nl ) also had a lot of attention for their presentation.

They told their colleagues about their experiences with Challenges, Full Value Contract and Community Builders.

There are already several of their colleagues, students and teachers of the Academy for training teachers who will come in a short time to take a look and talk ..!
You notice that the ideas of the Werkconcept Critical Skills in the Netherlands are increasingly valued.

 
At the moment I have also another question.
Are there experiences with community building and community builders to students. Young adults aged 18 years and older?


This is a question of one of the participants of my presentation.
I'm curious.

I hope to hear from you.
Best wishes,

ELS
De pictures of EdCampNL
(met in de Scoopit de tweet die ik van Laura terug kreeg:
http://sco.lt/5jMOJ7

maandag 19 augustus 2013

Beyond the Ice Breaker.
Dit is de blog zoals die gepost is door Laura Thomas, directrice School for Renewal, Antioch University.
We namen deze Blog over van Twitter op 19 augustus 2013.
Laura twittert onder de naam @criticalskills1  

De Blog is het best in de originele Engelse taal te lezen.

Beyond the Ice Breaker

As we head into back to school, remember that the first step in building community is getting to know one another.
http://westlakechurch.cc/files/Community%20Group.jpgFor Critical Skills teachers, back-to-school is about more than organizing materials and planning lessons- it’s also about figuring out the best ways to help kids get to know each other well, whether they’ve been in school together for one day or a decade. Building the Collaborative Learning Community is the first and most important job the teacher has. We know that collaboration (not just cooperation) is the goal, that getting to collaboration requires trust and that trust is predicated on knowledge. If we know each other well, we can plan together to best build on our individual gifts and to compensate for our challenges. We can solve problems- both curricular and social- by bringing our collective best selves to them. Who wouldn’t want that?

So we think about community builders that work for our particular brand of kids- the ones we don’t know except by reputation and experience (if we’re lucky). We think about past years and reflect on what worked and what didn’t. Maybe we review the Community Builder Book or the new text Cooperation Isn’t Enough. We may plan on name games, ice breakers, or more content-focused methods of getting kids to know one another.
Here’s the thing, though- building a CLC is about more than those first days. It’s bigger than a group juggle or two, more complex than partner introductions and All About Me bags. Building the CLC is about a whole series of choices we make- intentionally or less so- in preparing for those early days, from how we greet students each day and what we ask them to do in their first (and last) few minutes in the room, to the way we preview, practice, and review the systems we’ll use all year. Think about it through the lens of the fabulous BFE- Best Formula Ever (thanks to Kim John Payne and his Center for Social Sustainability for this!).

Ready? Hold on to your hats because this is going to shake some things up in your classroom.
High Social Complexity + Low Form Predictability = Stress Reactive Behaviors
Let’s take that a part a bit, shall we? It’s particularly EduBabbly, I know.
Situations in which relationships are unclear, changeable or unpredictable are Socially Complex. Uncertainty around social standing, appropriate behavioral expectations and norms can create socially complex situations. Examples could include expectations around what students should where, specific rules about behavior and language as well as the ubiquitous “Where will I sit? Will anyone like me? Will the teacher be nice? Will I have friends this year?” questions.
In some situations, we are able to anticipate the sequence of events we will experience and the actions we are expected to take in order to be successful. Form Predictability is an indicator of the clarity of our understanding of what it about to happen. Examples of this include where to put coats and backpacks, where to sit, where to go for lunch, how to open a locker, and what the agenda for the day will be.

Stress/ Reactive Behaviors are reflective of the level of fear in any given situation. They are the fight, flight, flocking (clique) and freezing behaviors we often see in our classrooms.

The Collaborative Learning Community is about decreasing stress, anxiety and reactivity whenever possible. The BFE can help you identify risky “spaces” (both physical and chronologically- think hallways, lunchrooms, buses and recess) in your school day, so you can anticipate and either change or be prepared for those times when kids may need additional support and an increased adult presence. That means previewing what’s going to happen and what students should be doing while it’s happening (“We’re going to have an assembly today, which means that after morning meeting, we’ll line up at the door and we’ll walk down the cafeteria together. We’ll all sit together on the floor. I’ll be in the front of our line and Ms. S will be at the back. After it’s over, we’ll come back the same way, with Ms. S in the front and me at the back. What questions do you have about that?”)

I challenge you to think beyond the ice breaker this week. How can you make your classroom less complex and more predictable? What are your favorite community builders?